اعضای شورای سیاستگذاری گروه رسانه ای استقلال جوان عبارتند از :

اکبر رستمی نیا، علی خلف، مهدی نوروزی و محمد محمد پور