صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اکبر رستمی نیا
    سردبیر: علی خلف
    شورای سیاستگذاری: اکبر رستمی نیا، علی خلف، مهدی نوروزی، محمد محمد پور